Szkolenie online

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean

Terminy szkolenia

Opis szkolenia i cel

Zapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi - że montuje ramę, trzeci - że buduje najlepszy kombajn w Europie.

Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?
 1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
 2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
 3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
 4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN,
 • przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN.

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Korzyści dla uczestników

 • znajomość metodyki rozwiązywania konfliktów w kontaktach międzyludzkich,
 • ukształtowanie u uczestników umiejętności zapobiegania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu czy niechęci,
 • wiedza na temat autorytetu lidera Lean,
 • poznanie sztuki perswazji i przekonywania,
 • pozyskanie umiejętności do asertywnej odmowy.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:  
  • poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne,
  • czym jest Lean?
  • nasze silne i słabe strony: „Mur kompetencji” w organizacji Lean,
  • profil kompetencji indywidualnych i zespołowych a koncepcja Kaizen,
  • Mini leksykon LEAN.
 2. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN:
  • „Strategia firmy na rynku konkurencyjnym” – gra fabularyzowana,
  • strategia wspólnoty celów w organizacji LEAN,
  • definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele,
  • źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania,
  • typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?
 3. Mentalność lidera KAIZEN: 
  • gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum,
  • postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba,
  • budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia,
  • umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań,
  • co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
  • strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów wg LEAN.
 4. Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN: 
  • „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe,
  • odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów,
  • rola lidera – koordynatora Lean,
  • działanie na podstawie niepełnych informacji,
  • przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów,
  • test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN.
 5. Autorytet lidera Lean – czy można się tego nauczyć? 
  • „Test Millgrama” – rola komunikacji w budowaniu autorytetu,
  • komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi,
  • atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN,
  • inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
  • test inteligencji emocjonalnej – zadanie na forum zespołu.
 6. Inteligencja społeczna w organizacji Lean:
  • podstawy pozytywnych relacji w pracy zespołów produkcyjnych,
  • zadanie symulacyjne – praca w podzespołach – wnioski do dalszej pracy,
  • postawa i nastawienie w sytuacjach konfliktowych,
  • jasne i konkretne cele i zadania jako podstawa efektywności,
  • nastawienie na realizację celów produkcyjnych i rozwiązywanie problemów,
  • oddziel człowieka od problemu.
 7. Komunikacja interpersonalna w praktyce: 
  • „Skomplikowana konstrukcja” – gra symulacyjna, zarządzanie informacją i efektywny przekaz,
  • kontakt na poziomie werbalnym,
  • spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • zakazane zwroty i wyrażenia w komunikacji zawodowej,
  • umiejętność dostosowania się do różnego stylu komunikacji podwładnych i przełożonych.
 8. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji: 
  • „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum,
  • aktywne słuchanie – nasza definicja,
  • dlaczego warto słuchać?
  • jak skutecznie perswadować?
  • parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz,
  • otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne.
 9. Zbieranie informacji:
  • umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
  • odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy,
  • zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy.
 10. Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN: 
  • „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne,
  • zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego,
  • typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera,
  • zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi,
  • budowa modelu wyrażeń asertywnych.
 11. Elementy komunikacji w praktyce LEAN:
  • zarządzanie wizualne czyli…?
  • 5S i zarządzanie wizualne,
  • kanban w naszej firmie,
  • spotkania informacyjne w obszarach,
  • tablice i matryce informacyjne,
  • oznaczenia obszarów, komunikaty BHP,
  • gospodarka magazynowa, stany min i max, 
  • komunikacja w zespołach Kaizen,
  • przykłady zasad komunikacji zgodnych z Lean w naszej firmie.
 12. Jak komunikować w czasie wdrażania narzędzi Lean? – sztuka perswazji i przekonywania:
  • dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad 5S?
  • jak wdrażać nowe standardy pracy?
  • korzyści dla firmy i pracowników przy realizacji koncepcji Kaizen,
  • co się stanie jeżeli nie wdrożymy skutecznego systemu sugestii w firmie?
  • jak możemy wygrywać z konkurencją ograniczając MUDA we własnych obszarach pracy?
  • narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów – dlaczego musimy umieć z nich korzystać?
  • przezbrojenia wg SMED – co nam to daje?
  • sytuacje z mojego obszaru... - ćwiczenia.
 13. Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte:  
  • co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku,
  • powody trudnych zachowań,
  • ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię),
  • jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
  • scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony.
 14. „Mini Fabryka Lean” – gra symulacyjna:  
  • komunikacja wewnątrz i pomiędzy wydziałami w praktyce,
  • zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji.
 15. Podsumowanie i wnioski:  nad czym powinniśmy pracować?
  • zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty,
  • ocena warsztatu i certyfikaty.

Harmonogram

Harmonogram Dzień 1 Dzień 2
Rejestracja uczestników 9:45 - 10:00  
Zajęcia 10:00 - 11:00 9:00 - 11:00
Przerwa 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
Zajęcia 11:15 - 13:00 11:15 - 13:00
Obiad 13:00 - 13:45 13:00 - 13:45
Zajęcia 13:45 - 15:00 13:45 - 15:00
Przerwa 15:00 - 15:10 15:00 - 15:10
Zajęcia 15:10 - 17:00 15:10 - 16:00

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC