Szkolenie online

Szkolenie online: ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Szkolenie online: ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Terminy szkolenia

13 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
17 grudnia 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

Szkolenie onlnie będzie realizowane na platformie Zoom Meetings. Bloki Online 2 x 3h  (1 dzień).

Opis szkolenia i cel

W logistyce można mieć do czynienia z silnie rozbudowanymi gałęziami każdego elementu łańcucha dostaw, który zapewnia kompleksowe działanie tylko dzięki aktualizowaniu i poszerzaniu swoich kwalifikacji zawodowych. 
W trybie zdobywania fachowej wiedzy, istotne jest uczęszczanie na przygotowane w danej tematyce szkolenia, np. szkolenie ADR - Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych, może stanowić cenny instruktaż dla wszystkich pracowników z dziedziny logistyki.

Zapoznanie z aktualnymi i zmieniającymi się przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowania, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

Korzyści dla uczestników

 • nabycie wiedzy o przepisach i zasadach postępowania, właściwych dla różnych form transportu towarów niebezpiecznych,
 • nabycie umiejętności i pewności w praktycznym stosowaniu przepisów prawa,
 • zdobycie możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób sankcji nakładanych ze strony organów kontrolnych,
 • możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami z różnych obszarów działalności,
 • zdobycie możliwości nawiązania ciekawych, profesjonalnych kontaktów.

Metody szkolenia

 • zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi w transporcie i magazynowaniu,
 • na wstępie zajęć prowadzący zapoznaje się ze specyfiką pracy uczestników szkolenia i na podstawie tych informacji dokonuje weryfikacji prezentowanych zagadnień skupiając się na najistotniejszych dla usprawnienia procesów logistycznych na ich stanowiskach, dostosowując tępo zajęć do możliwości szkolonych,
 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykłady w formie prezentacji multimedialnych, indywidualne ćwiczenia praktyczne i warsztaty,
 • uczestnicy pod nadzorem prowadzącego praktycznie rozwiązują symulowane sytuacje w oparciu o autentyczne zdarzenia transportowe z Polski i wielu innych krajów,
 • prowadzący na podstawie przytaczanych przez szkolonych jak i własnych przykładów dokonuje analizy podjętych decyzji i ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wspólnie korygowane są ewentualnie popełnione błędy.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie :
  • przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
  • aktualne zmiany w umowie ADR 2019-21 i krajowych przepisach transportowych,
  • różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
  • podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych,
  • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
  • praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje.
 2. Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
  • pojęcia podstawowe,
  • cel i zakres regulacji prawnych,
  • zasady stosowania wyłączeń całkowitych i częściowych,
  • obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu,
  • jak przygotować materiał niebezpieczny i opakowanie do transportu i przechowywania,
  • dopuszczone sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,
  • limity i ograniczenia przewozowe,
  • ochrona materiałów niebezpiecznych w tym materiałów dużego ryzyka,
  • najczęstsze błędy popełniane przez nadawców i przewoźników,
  • kontrola i odpowiedzialność karno - administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.
 3. Dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów:
  • dokument przewozowy,
  • instrukcja pisemna dla kierowcy,
  • dokumenty kierowcy,
  • dokumenty pojazdu,
  • dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym i multimedialnym.
 4. Obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia:
  • rodzaje opakowań,
  • stosowanie opakowań w tym opakowań kombinowanych i złożonych,
  • zasady pakowania i ładowania,
  • oznakowanie opakowań z materiałami niebezpiecznymi,
  • wymagane oznaczenie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
  • kalkulacja ilości przewożonego towaru,
  • zakazy ładowania razem,
  • przewóz towarów niebezpiecznych wraz żywnością lub karmą dla zwierząt.
  • przygotowanie multimedialnej jednostki ładunkowej,
  • przepisy VGM w przewozach kontenerowych.
 5. Szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi:
  • kto, kiedy i jakiemu szkoleniu podlega,
  • rodzaje szkoleń,
  • odpowiedzialność za nieprzeszkolenie personelu.
 6. Informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie i magazynie:
  • stosowane procedury ratownicze,
  • postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
  • powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych.
 7. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych:
  • pomieszczenia magazynowe - podstawowe wymogi,
  • zasady składowania materiałów niebezpiecznych,
  • organizowanie prac magazynowych,
  • praktyczne stosowanie przepisów szczególnych w pracach magazynowych,
  • postępowanie z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami po materiałach niebezpiecznych,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym magazynowaniem i manipulowaniem materiałami niebezpiecznymi na terenie magazynu,
  • zapewnienie prawidłowego oznakowania w magazynie,
  • BHP w magazynie z materiałami niebezpiecznymi.

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC