Szkolenie online

Szkolenie online: Jak wdrażać do organizacji systemy ocen okresowych ?

Szkolenie online: Jak wdrażać do organizacji systemy ocen okresowych ?

Terminy szkolenia

18-20 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting
16-18 grudnia 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings. Bloki Online 3 x 3h  w odstępach tygodniowych. Zajęcia odbywają się w stałych przedziałach czasowych. 

Pomiędzy zajęciami uczestnicy realizują prace rozwojowe. Trener - praktyk, prowadzący zajęcia na bieżąco sprawdza je i przekazuje wskazówki.
 

Opis szkolenia i cel

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie Tobie kompletnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zrealizowania oceny okresowej w twojej organizacji. Zależy nam na tym, byś w trakcie zajęć miał/a okazję:

 • poznać metodologiczne podstawy oceny, 
 • działać zgodnie z przyjętymi standardami oraz dobrymi praktykami stosowanymi na rynku. 
 • poznać skuteczne i poprawne metodologicznie narzędzia i rozwiązania wspierające proces oceny okresowej np. procedury, arkusze oceny.
 • nauczyć się przygotowywać i zarządzać całym procesem oceny w organizacji.
 • nauczyć radzić sobie z trudnościami, jakie mogą się pojawić w trakcie wdrożenia i realizacji procesu oceny (np. lęk/niechęć pracowników wobec oceny, brak działań rozwojowych po ocenie).
   

Korzyści dla uczestników

Korzyści, jakie może przynieść Ci udział w tych zajęciach:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i przeprowadzania procesu oceny okresowej. Nauczymy Cię tego w sposób uporządkowany i konkretny, odnosząc się do najlepszych praktyk metodologicznych i rynkowych.
 • zweryfikujesz lub stworzysz nowe ramy do przeprowadzenia oceny okresowej w twojej organizacji (lub organizacji, dla której realizujesz projekt). 
 • przygotujesz następujące narzędzia i opracowania, które będziesz miał/a okazję skonsultować z naszym ekspertem: profil oceny i opis kompetencji, procedura oceny, arkusz oceny.
 • otrzymasz: przykładowy katalog kompetencji i profile, przykładowe arkusze i procedury.
 • wymienisz posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie ocen okresowych z  doświadczeniami innych uczestników zajęć i trenera.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzimy metodami aktywnymi. Bazujemy na zaangażowaniu uczestników zarówno podczas spotykań jak i pomiędzy nimi. Uczymy przede wszystkim przez doświadczenie, w oparciu o zróżnicowane oraz dostosowane do potrzeb metody pracy. Ważnym elementem jest więc poznanie twoich oczekiwań i odpowiadanie na wszelkie zgłaszane pytania i spostrzeżenia. W trakcie zajęć pracujemy wykorzystując:

 • case study,
 • dyskusję grupową,
 • analizę filmów  np. obserwacja i ocena pracy,
 • wykłady i prezentacje,
 • zadania symulacyjne on-line.
 • pracę rozwojową realizowaną pomiędzy zajęciami i konsultowaną przez trenera-eksperta (profil kompetencji, opis kompetencji, procedura i arkusz oceny). 

Program szkolenia

Spotkanie  I (3 godziny) – Przebieg wdrożenia oceny okresowej, kryteria oceny (cele, zadania i kompetencje).

1.    Ocena okresowa – cele, założenia, korzyści. Dlaczego organizacje nadal decydują się na wdrażanie systemów ocen? Korzyści z wdrażania SOOP w organizacji. Na jakie pytania powinniśmy odpowiedzieć zanim wdrożymy ocenę okresową?
2.    Powiązanie oceny okresowej z innymi systemami HR - opisy stanowisk pracy, rekrutacja i selekcja, zarządzanie szkoleniami, ścieżki następstw i awansów.
3.    Jak wdrożyć ocenę okresową do organizacji? Etapy projektu.
4.    Metodologiczne założenia opracowań wspierających realizację projektu:

 • Katalog Kompetencji - definicja pojęcia "kompetencja", skale pomiarowe, sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie kompetencji,
 • Katalog Zadań - definicja pojęcia "zadanie" i "czynność", sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie zadań,
 • Katalog Celów - definicja pojęcia "cel" i "wskaźnik realizacji", sposoby opracowania Katalogu.

5.    Symulacja pracy nad Katalogiem Kompetencji.
Praca rozwojowa opracowywana między zajęciami: opracowanie opisu wybranych kompetencji. 

Spotkanie  II (3 godziny) – Opracowanie opisów stanowisk pracy, procedura oceny, arkusz oceny.
1.    Opracowanie opisów stanowisk pracy:

 • sposób zbierania danych na temat stanowisk np. realizacja spotkań panelowych,
 • przypisanie kompetencji do zadań,
 • określanie profilu wymagań kompetencyjnych.

2.    Opracowanie procedury oceny.
3.    Opracowanie wzoru arkusza oceny:

 • prezentacja różnych rodzajów arkuszy stosowanych do oceny pracowników. 

Praca rozwojowa opracowywana między zajęciami: opracowanie  procedury i arkusza oceny, przygotowanie profilu kompetencji. 

Spotkanie  III (3 godziny) – Komunikacja oceny, realizacja oceny, zebranie wyników i panowanie rozwoju.
1.    Komunikacja oceny organizacji:

 • szkolenia/spotkania informacyjne dla pracowników i menedżerów,
 • pozaszkoleniowe formy informowania pracowników o ocenie,

2.    Realizacja oceny:

 • przebieg rozmowy oceniającej, 
 • kalibracja ocen przez menedżerów. Rola HR w tym procesie,
 • nadzór nad przestrzeganiem procedury,
 • błędy w ocenie i ich zagrożenia, 
 • rozstrzyganie odwołań.

3.    Zebranie wyników - opracowanie raportów zbiorczych.
4.    Opracowywanie planów rozwoju pracowników po ocenie (indywidualne i grupowe):

 • jak wykorzystywać wyniki z oceny pracowników do wspierania ich rozwoju? 
 • szkolenia i pozaszkoleniowe formy rozwoju - coaching, działania podejmowane w miejscu pracy, programy wymiany wiedzy.

5.    Trudności w realizacji wdrożeniu SOOP w organizacji - wnioski z wdrożeń.
 

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC