Szkolenie online

Szkolenie online: Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie online: Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Terminy szkolenia

Informacje dodatkowe

Szkolenie onlnie będzie realizowane na platformie Zoom Meetings. Bloki Online 2 x 5h  (2 dni po 5h).

Opis szkolenia i cel

Uczestnicy poznają specyfikę konfliktów ich dynamikę, fazy, źródła, odrębne podejścia oraz w praktyce zweryfikują własny, intuicyjny styl, rozwiązywania konfliktów. Szkolenie daje możliwość zdobywania konkretnych umiejętności w obszarze prewencji, łagodzenia lub rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają repertuar technik, stylów i metod diagnozy sytuacji konfliktowej, rozwiązywania i oswajania konfliktów. Spojrzą na konflikt jak na sytuację z potencjałem, z której możemy się wiele nauczyć oraz która może być przekształcona przez nas w sposób twórczy z korzyścią dla jej uczestników.

Korzyści dla uczestników

Dzięki możliwej interakcji podczas szkolenia oraz zadaniom i ćwiczeniom uczestnicy nabywają bystrości 
w ocenie sytuacji konfliktowej, nauczą się rozpoznawać otwarte i ukryte źródła konfliktów i zapobiegać ich rozwojowi. Zweryfikują własne, nie zawsze dobre, nawyki w obszarze komunikacji interpersonalnej 
i rozwiązywania konfliktów, nabywają umiejętności rozpoznawania, zapobiegania oraz odpowiedniego podejścia do konfliktu poprzez stosowanie technik skutecznego reagowania. Wykorzystają sytuację konfliktu do rozwoju siebie i zespołu.

Metody szkolenia

Szkolenie w trybie on-line to szkolenie typu live learning realizowane dzięki aplikacjom webowym. Dla uczestników szkolenia niewątpliwie zaletą jest to, że każdy uczestnik pozostaje w swojej strefie komfortu, ponieważ pracujemy zdalnie, każdy w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Szkolenie to aktywny
i dynamiczny warsztat oparty na ćwiczeniach interaktywnych z dyskusjami i współdziałaniu wśród uczestników szkolenia. To praktyczne tworzenie sytuacji wprowadzających w poszczególne obszary wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej i konfliktu. Dzięki warsztatowej formie szkolenie pozwala rozwijać praktyczne umiejętności ze szczególnym nakierowaniem na wykorzystanie określonych jej technik w rozwiązywaniu konfliktów.

Program szkolenia

Moduł I: 2,5h – Style funkcjonowania społecznego.

 1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia. Wspólnie szacujemy symptomy i wartość konfliktów w sferze zawodowej i osobistej. Odkrywamy dwoistość tego zagadnienia z całym zestawem jego plusów i minusów oraz skutki niezauważania i zaniechania działania w sytuacji konfliktu,
 2. Dynamika konfliktu. Symulacja konfliktu – ćwiczenie i analiza struktury konfliktu, podejście Petersona i Colemana do konfliktu, koło konfliktu, źródła konfliktów i ich rozpoznanie, fazy/etapy konfliktu.
 3. Autodiagnoza. Rozpoznanie własnego stylu radzenia sobie w sytuacji konfliktowej lub otwartego konfliktu. Konsekwencje sztywnego stosowania określonego stylu.

Moduł II: 2,5h – Techniki i strategie rozwiązywania konfliktów.

 1. Analiza i TAO konfliktu. Do każdego z pięciu określonych źródeł konfliktu poznajemy techniki, które pomogą konflikt rozwiązać. Poznajemy drogi, które doprowadzą do zmiany sytuacji ku zadowoleniu wszystkich uczestników konfliktu. Sprawdzamy ich skuteczność w ćwiczeniach symulujących rzeczywiste konflikty zawodowe lub osobiste. Na podstawie konkretnego przypadku w firmie handlowej (cz.1 ćwiczenia) analizujemy sytuację i szukamy źródeł konfliktu, stawiamy hipotezy i weryfikujemy je, wskazujemy czynniki porażki i sukcesu dla tej sytuacji, rozpoznajemy motywy działania osób zaangażowanych w konflikt.
 2. Reagowanie w sytuacji konfliktu. Konflikt danych. Modele komunikacji interpersonalnej, cztery płaszczyzny reakcji na „obojętne” informacje, psycholingwistyka, metafora, wybrane metaprogramy i ich znaczenie w konflikcie. Rewolucja, jaka dokonała się w naukach o poznawaniu, skłoniła wielu badaczy z rożnych dyscyplin wiedzy do zajmowania się językiem i przetwarzaniem informacji językowych. Psycholingwistyka jest tą dziedziną, która bada i opisuje procesy psychiczne umożliwiające człowiekowi opanowanie i posługiwanie się językiem tak, by wyrazić siebie bez zarzewia konfliktu.
 3. Konflikt relacji i konflikt wartości. Emocje i milczące założenia w konflikcie, zniekształcające postrzeganie sytuacji, generujące nieefektywne zachowania takie jak ignorowanie, odwlekanie, pokojowe współistnienie, deprecjonowanie, reorientacja, separacja, eskalacja. To nasze reakcje na tego typu konflikty. Zaproponowane techniki ułatwią rozwiązanie lub zażegnanie konfliktu.

Moduł III: 2,5h – Konflikt w zespole.

 1. Konflikt interesów i konflikt strukturalny. Najczęstsze pierwotne źródła wszelkich konfliktów w zespole. Cykl OAPD (obserwacja, analiza, planowanie, działanie) jako główne narzędzie pracy z konfliktem w zespole. Poznanie wskaźników konfliktu umożliwi szybką diagnozę jego źródła i racjonalne podejście do jego rozwiązania. Na podstawie konkretnego przypadku w firmie handlowej (cz.2 ćwiczenia) określamy działania zmierzające do pojednania i zamknięcia konfliktu.
 2. Konflikt relacji przełożony – podwładny, pracownik – pracownik. Analiza sytuacji, czyli szukanie źródła konfliktu na podstawie case study, rozpoznawanie potrzeb osób uwikłanych w konflikt - analiza w oparciu o interesy osób - „TAO konfliktu". Trudne sytuacje w konflikcie (demotywacja, brak współpracy, sojusze, pomówienia, oskarżenia, nastawienia, opór w zespole, dyskryminacja).

Moduł IV: 2,5h – Konflikt w zespole c.d.

 1. Techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów
  • zmiana pozycji percepcyjnej - JA, ON, SPOJRZENIE Z GALERII,
  • siedem kroków Gordona
  • techniki pobudzenia kreatywności (łańcuch powiązań, tribondy, technika gwiazdy i piramida skojarzeń)
 2. Zadanie wdrożeniowe - indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników Opracowanie indywidualnej metody wykorzystania nabytych umiejętności.
   

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC