Szkolenie online

Szkolenie online: System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

Szkolenie online: System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

Terminy szkolenia

12-13 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

 • Szkolenie on-line będzie realizowane na platformie Zoom Meetings. 
 • Bloki Online: 2 dni. 

Opis szkolenia i cel

Systemy okresowych ocen pracowniczych, w skrócie nazywane SOOP’ami działają w większości współczesnych organizacji. Choć w zależności od profilu i wielkości firmy różnią się stosowanymi arkuszami oceny, czy procedurami – to jednak łączy je wspólny cel ów systemów. Cel, którym jest ocena efektywności i potencjału pracowników, a także planowanie ich rozwoju w ramach organizacji w zbieżności z strategicznymi celami organizacji. Doświadczenie pokazuje jednak, że nawet przy bardzo przemyślanych założeniach i celach oceny, a także przy dużej staranności w opracowywaniu procesu oceny „coś” w tych systemach, kolokwialnie mówiąc, „nie działa”. A wiele firm boryka się z podobnymi problemami w trakcie realizowania SOOP. Do tych problemów można m.in. zaliczyć:

 • niedopasowane, niedoprecyzowane narzędzia stosowane do oceny pracowników, 
 • niechęć do realizowania oceny przez menedżerów,
 • lęk przed oceną u pracowników, 
 • lekceważące podejście do całego procesu,
 • niska trafność ocen i liczne błędy w ocenianiu – brak zaufania do wyników oceny,
 • sceptyczne podejście do rozmów oceniających zarówno pracowników, jak i menedżerów, 
 • brak wyznaczania celów dla pracowników, a także brak ich rozliczania, 
 • schematyczne podejście do planowania rozwoju pracowników,
 • rozproszenie odpowiedzialności za ocenę, pomiędzy pracownikami, menedżerami, a działem HR. 
 • niewykorzystywanie wyników oceny do usprawniania organizacji i planowania rozwoju pracowników. 

Celem proponowanego szkolenia jest więc z jednej strony dostarczenie wiedzy z zakresu metodologicznego opracowania SOOP, tak by ów system służył stawianym jemu celom i przekładał się na konkretne korzyści dla organizacji, działu HR, menedżerów i pracowników. Z drugiej strony celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników w umiejętności wdrażania systemów SOOP w swoich firmach, z szczególnym naciskiem na przekonywania do tych rozwiązań różnych grup interesów i radzenia sobie, z często błędnymi, przekonaniami na temat oceny i rozwoju, wśród kardy menedżerskiej, jak i pracowników. 

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pracowników HR w obszarze wdrażania systemu ocen okresowych. Podczas warsztatu zostaną wypracowane przykładowe procedury i narzędzia, jakie mogą być stosowane w praktyce. Trener przedstawiać będzie przykłady wdrożeń ocen okresowych stosowanych w firmach.

Korzyści dla uczestników

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie cele można zakładać przy budowaniu systemów okresowej oceny pracowniczej? 
 • jak definiować kompetencje zawodowe, by służyły one obiektywnej, rzetelnej i trafnej ocenie potencjału pracowników? 
 • jak budować arkusz oceny – kompetencji i celów – w zależności o potrzeb organizacji? 
 • jak planować proces oceny i jak tworzyć procedurę oceny w organizacji?
 • jak realizować rozmowy oceniające w organizacji? 
 • jak przygotować menedżerów do oceny pracowników? 
 • jak przekonać pracowników, do bycia ocenianym i korzystania z wyników tej oceny? 
 • jak planować rozwój pracowników w oparciu o ocenę kompetencji? 
 • jakie korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników mogą płynąć z efektywnego wykorzystania SOOP w organizacji? 

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, bazującymi na zaangażowaniu uczestników. Ważnym elementem każdego szkolenia jest też poznanie ich oczekiwań i odpowiadanie na zgłaszane pytania i spostrzeżenia. Przygotowując program zajęć dążymy do tego, by uczestnicy mieli możliwość nauki „przez doświadczenie” w oparciu o zróżnicowane oraz dostosowane do ich potrzeb metody pracy. Najczęściej wykorzystywane metody szkoleniowe to:

 • case study,
 • dyskusja grupowa,
 • analiza filmów i nagrań,
 • wykłady i prezentacje,
 • zadania symulacyjne.

Program szkolenia

 1. Ocena okresowa – cele, założenia, korzyści:
  • dlaczego organizacje decydują się na wdrażanie SOOP?
  • korzyści z wdrażania SOOP w organizacji. 
 2. Powiązanie oceny okresowej z innymi systemami HR - opisy stanowisk pracy, rekrutacja i selekcja, zarządzanie szkoleniami, ścieżki następstw i awansów.
 3. Metodologiczne założenia opracowań wspierających realizację projektu:
  • katalog Kompetencji - definicja pojęcia "kompetencja", skale pomiarowe, sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie kompetencji,
  • katalog Zadań - definicja pojęcia "zadanie" i "czynność", sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie zadań,
  • katalog celów - definicja pojęcia "cel" i "wskaźnik realizacji", sposoby opracowania Katalogu.
 4. Harmonogram wdrożenia oceny okresowej.
 5. Opracowanie opisów stanowisk pracy:
  • realizacja spotkań panelowych,
  • opracowanie kompetencji specjalistycznych,
  • przyporządkowywanie kompetencji i zadań oraz określanie celów.
 6. Kadra zarządzająca i jej rola w wdrażaniu w organizacji systemu ocen:
  • zaopiniowania opracowanych katalogów - kompetencji, zadań, celów,
  • przygotowanie do realizowania oceny,
  • potencjalne trudności we współpracy.
 7. Opracowanie procedury oceny.
 8. Opracowanie wzoru arkusza oceny:
  • prezentacja różnych rodzajów arkuszy stosowanych do oceny pracowników. 
 9. Komunikacja oceny organizacji:
  • szkolenia/spotkania informacyjne dla pracowników i menedżerów,
  • pozaszkoleniowe formy informowania pracowników o ocenie,
  • błędy komunikacyjne i ich konsekwencje. 
 10. Realizacja oceny:
  • przebieg rozmowy oceniającej (ocena kompetencji i stopnia realizacji zadań, wyznaczanie zadań),
  • kalibracja ocen przez menedżerów. Rola HR w tym procesie,
  • nadzór nad przestrzeganiem procedury,
  • błędy w ocenie i ich zagrożenia, 
  • rozstrzyganie odwołań.
 11. Zebranie wyników - opracowanie raportów zbiorczych.
 12. Opracowywanie planów rozwoju pracowników po ocenie:
  • jak wykorzystywać wyniki z oceny pracowników do wspierania ich rozwoju? 
  • rozwój osób dorosłych – najważniejsze zasady,
  • szkolenia i pozaszkoleniowe formy rozwoju - coaching, działania podejmowane w miejscu pracy, programy wymiany wiedzy.
 13. Trudności w realizacji wdrożeniu SOOP w organizacji - wnioski z wdrożeń:
  • opór pracowników,
  • nie przestrzeganie procedury,
  • nieobiektywna ocena,
  • przesunięcia czasowe,
  • brak pomysłów na działania rozwojowe dla pracowników.

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC