Szkolenie online

Szkolenie online: Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych

Szkolenie online: Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych

Terminy szkolenia

23-24 listopada 2020 Online
Wirtualna sala/Szkolenie Zdalne/Live Meeting

Informacje dodatkowe

Założeniem szkolenia jest sprawne przekazanie wymaganej wiedzy i prezentowanych rozwiązań z możliwością jej odpowiedniego przyswojenia przez uczestników. Dlatego zaplanowane są 2 dni szkoleniowe po 5 godzin każdy. Każdego dnia po 1,5 godzinie sesji szkoleniowej realizowane są dwie przerwy trwające po 15 minut. 

W tym miejscu zalecane jest, aby szkolenie było realizowane w jednym ciągu, bez przerw miedzy poszczególnymi panelami. W sytuacjach szczególnych (brak możliwości realizacji w jednym czasie) zakłada się przerwy miedzy poszczególnymi panelami trwające nie dłużej niż 2 dni. 

Opis szkolenia i cel

Jednym  z  najważniejszych  zadań  logistyki  jest  utrzymanie  odpowiedniej  ilości i asortymentu  zapasów  w  przedsiębiorstwie.  Jest  to  zadanie  bardzo  istotne  z  uwagi  na  wysokie  koszty  utrzymania  zapasów  (koszty  zamrożonych  kapitałów),  szczególnie  przy  zapasach  zbyt  wysokich,  nie  mających  odzwierciedlenia  w  rzeczywistych  potrzebach,  jak  również  może  być  przyczyną  przestojów  ciągów  produkcyjnych  i  utraconych  przychodów   przy  zbyt  niskim  ich  poziomie.

Określone  ilości  i  asortymentu  zapasów  wspiera  działania  marketingowe  przedsiębiorstwa.  Produkty  mogą  być  utrzymywane   w formie  zapasów  w  pobliżu  miejsc  wystąpienia  na  nie  popytu.  Takie  działania   są  z  korzyścią  dla  klientów,  którzy, pragną  lub  muszą  mieć  dostęp  do  zapasów  lub  wymagają  od  producentów i  dostawców  krótkich  okresów  dostaw.  Dla  przedsiębiorstwa  dostarczającego te  produkty  może  to  oznaczać  wzmocnienie  swojej  przewagi  konkurencyjnej na  rynku  i  zmniejszenie  utraconych  możliwości  sprzedaży.

Głównym celem szkolenia  jest  szczegółowa  analiza  zapasów w  przedsiębiorstwie,  określenie  optymalnych  ich ilości przeznaczonych  do  potrzeb  produkcyjnych  i   rynkowych,  określenie  zapasów maksymalnych,  zapasów  minimalnych,  kosztów  zamrożonych  kapitałów  oraz analiza  i  wykorzystanie  różnych  systemów  zarządzania  zapasami.

W obecnym czasie występuje szereg problemów z możliwością realizacji szkoleń bezpośredniego z grupami uczestników w salach wykładowych, dlatego aby działy zakupowo - zaopatrzeniowe i planowania były na bieżąco z istniejącymi rozwiązaniami oraz miały możliwość przedyskutowania istniejących problemów i wyzwań, proponuje się szkolenie online na platformie informatycznej.

Podczas realizacji poszczególnych dni (paneli przedstawionych w programie szkolenia) możliwe są bieżące konsultacje z trenerem, dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.
 

Korzyści dla uczestników

Podczas  wykładów i konwersatoriów   zakłada  się  osiągnąć wiele istotnych korzyści,  które umożliwią  kierowniczej  kadrze  pionu  logistyki  i  osobom  funkcyjnym  odpowiedzialnym  za  planowanie, analizę   i  obsługę  zapasów, m.in.:

 • podejmowanie  decyzji  w  zakresie  sterowania  zapasami,
 • określenie  zadań  i  odpowiedzialności  poszczególnych  osób  funkcyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi grupami zapasów,
 • określenie  rodzajów  popytu  oraz  ich  wpływ  na  wielkość  zapasów,
 • określenie  rozkładu  popytu  oraz  jego  wpływ  na  zarządzanie  zapasami,
 • wykorzystanie  metod  prognozowania  do  obliczenia wielkości  zapasów                  w różnych  okresach  czasowych,
 • określenie  parametrów  i  normatywów  planowania  zapasów                                   w  przedsiębiorstwie,
 • określenie  i  analiza  metod  zarządzania  zapasami,
 • określenie  wpływu  ilości  miejsc  składowania  na  wielkość  zapasów,
 • zastosowanie  standardów  obsługi  klienta  w  modelowaniu  i  zarządzaniu  zapasami  w  przedsiębiorstwie,
 • opracowanie kompletu narzędzi do optymalizacji zapasów,
 • obliczenie   wielkości  zapasów  maksymalnych  i  zapasów  bezpieczeństwa,
 • obliczenie  ekonomicznej   wielkości   partii  dostaw,  czasu   zamawiania i  organizacji   ich  przepływu,
 • kontrola  i  koordynacja  przepływu  zapasów w  całym  łańcuchu  logistycznym,
 • określenie struktury  i  wielkości  kosztów   tworzenia  i  utrzymania  zapasów,
 • analiza  i  ocena  wariantów  rozwiązań  w  zakresie  działań  logistycznych  dotyczących   zarządzania  zapasami  w  przedsiębiorstwie.

Metody szkolenia

 • zasadnicza komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega z wykorzystaniem narzędzia Zoom. Przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software Zoom,
 • materiały szkoleniowe zostają przekazane przed zajęciami w formacie plików pdf,
 • zalecane jest aby uczestnicy biorący udział w poszczególnych panelach posiadali wydrukowane, przesłane wcześniej przez prowadzącego materiały szkoleniowe, które będą wykorzystane w trakcie realizacji do nanoszenia stosownych uwag i uzupełnień,
 • część ćwiczeń jest realizowane z użyciem Ms Excel - gdzie uczestnicy będą mogli na bieżąco dokonywać analizy i obliczeń niezbędnych w omawianiu poszczególnych zagadnień,
 • warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych.

Program szkolenia

Dzień (panel) 1/2

Czynniki kształtowania zapasów 

 • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy, 
 • przyczyny gromadzenia zapasów, 
 • podział zapasów, 
 • metody sterowania zapasami.

Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów 

 • rodzaje popytu, 
 • cykl życia produktu, 
 • standardy obsługi klienta, 
 • poziom obsługi klienta, 
 • podział zapasów według kryteriów ważności, 
 • metody wyceny zapasów.

Kalkulacja czasu składania zamówień 

 • cykl realizacji dostaw, 
 • problematyka nieterminowych dostaw, 
 • uwarunkowania niepełnych dostaw.

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych 

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych, 
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.

Analiza poziomów (wielkości) zapasów 

 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych, 
 • wielkość zapasów bieżących, 
 • poziom zapasów bezpieczeństwa, 
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania, ocena 
 • punktu złożenia zamówienia, 
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.

Dzień (panel) 1/2

Prognozowanie wielkości zapasów 

 • cele i zadania prognozowania, 
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb zapasów, 
 • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe, 
 • prognozowanie sezonowe.

Koszty zapasów 

 • - koszty gromadzenia zapasów, 
 • - koszty utrzymania zapasów, 
 • - koszty braku zapasów,
 • - utracone przychody.

Ekonomika dostaw 

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD),
 • optymalizacja dostaw dla pozycji zapasów (ile zamówić? po ile zamawiać?), 
 • optymalizacja dostaw grup towarowych, 
 • inwestowanie w zapasy, 
 • wielkość zapasów maksymalnych, 
 • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmianie cen zamawianych towarów.

Mierniki i wskaźniki  zapasów 

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów, 
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami 

 • usprawnienie procesu przepływu zapasów, 
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami, 
 • analiza i ocena usprawnień.
   

Formularz kontaktowy

Pobierz ofertę

pobierz ofertę:PDFDOC